| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน


วันที่มีผลบังคับใช้: 1 สิงหาคม 2561วัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้งานในทุกช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น และเพจสื่อสังคม ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น") และเข้าใจดีว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สุขภาพของท่าน และการดูแลรักษาสุขภาพของท่านเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่ความรู้สึกของท่าน บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน โอน ขาย ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ หรือจัดให้มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงส่วน "การโอนการควบคุม" ข้างล่างนี้ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน และบริษัทในเครือ (รวมถึงบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "เอ็มเจเอ็น") ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักวิธีปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งท่านอาจให้แก่เอ็มเจเอ็น โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น นอกจากนี้ อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในทุกๆ ครั้งที่ท่านประสงค์จะใช้เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น แสดงว่าท่านรับทราบว่าท่านเข้าใจและตกลงตามข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

(1) ชื่อ

(2) ที่อยู่

(3) วันเดือนปีเกิด

(4) หมายเลขบัญชี (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต)

(5) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ)


ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เอ็มเจเอ็นให้โดยสมัครใจ

ในขณะที่ท่านสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์เอ็มเจเอ็นได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เอ็มเจเอ็นบางส่วน หรือเมื่อท่านประสงค์ที่จะสื่อสารกับเราและต้องการคำตอบ เว็บไซต์เอ็มเจเอ็นจะบันทึกข้อมูลการติดต่อบางอย่างตามที่จำเป็น ข้อมูลนี้ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของท่าน ข้อมูลของท่านมีความจำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามหรือสื่อสารกับท่านได้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมาย และเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต

เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่าน อีกทั้งเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน โดยความยินยอมนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมโดยวิธีการดังกล่าวได้ (เช่น แบบฟอร์มของเอ็มเจเอ็น แชต อีเมล และ/หรือเพจสื่อสังคม) อนึ่ง เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบความรู้สึกของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าท่านประสงค์จะให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการติดต่อท่านซึ่งนอกเหนือไปจากการดำเนินการตามการร้องขอจากท่าน หรือถ้าท่านได้ให้ความยินยอมให้เราทำการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของท่าน แต่ในภายหลังท่านเปลี่ยนใจและตัดสินใจที่จะถอนความยินยอมนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อเราที่ contact@enfababy.com หมายเลขโทรศัพท์ (02) 035 1365 หรือหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี 1800-019100

ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เอ็มเจเอ็น (เช่น บทความ เครื่องมือ คุณสมบัติการทำงาน ฯลฯ)ได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่อของท่าน การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของท่านเอง อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว สิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เอ็มเจเอ็นจะถูกจำกัด


การปรับปรุง การแก้ไข การให้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ท่านใช้เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น แสดงว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทำการตลาดและ/หรือขายสินค้าที่ผลิต ขายและ/หรือจัดจำหน่ายโดยเอ็มเจเอ็น ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมนั้นในเวลาใดก็ได้ ท่านสามารถปรับปรุงตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลดังกล่าวโดยการใช้คำสั่งยกเลิก (opt-out instructions) ที่ด้านล่างของอีเมลฉบับใด ๆ ของเรา หรือท่านอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือยกเลิกการรับไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ จากเราซึ่งท่านเคยสมัครไว้ โดยการติดต่อเราที่อีเมล contact@enfababy.com หมายเลขโทรศัพท์ (02) 035 1365 หรือหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี 1800-019100

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิยื่นการร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจ หากมีการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยภายในกลุ่มบริษัทในเครือเอ็มเจเอ็น (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) หรือไปยังบุคคลภายนอกซึ่งอาจตั้งอยู่ภายนอกประเทศไทย เพื่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเป็นไปตามประกาศและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนของหน่วยงานที่มีอำนาจ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวไว้ ตลอดจนเพื่อการก่อให้เกิด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ ท่านอาจแจ้งต่อเราว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการติดต่อสำหรับการทำการตลาดอีก และเราจะเคารพความต้องการของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงตัวเลือกที่เกี่ยวกับการทำการตลาดได้ผ่านทางคำแนะนำการยกเลิกบริการที่ตอนท้ายของอีเมลใด ๆ ซึ่งส่งมาจากเราได้ หรือผ่านทางฟังก์ชัน "การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล" (Profile Update) ถ้าท่านได้ลงทะเบียนเว็บไซต์ไว้


เว้นแต่ตามที่อาจถูกจำกัดไว้ในส่วน "ข้อกำหนดตามกฎระเบียบ" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่าน หรือยกเลิกการรับไปรษณีย์จากเราและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจเคยร้องขอไว้ด้วยการติดต่อเราทางที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในส่วน "คำถาม" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง คำถาม ความคิดเห็น แนวความคิด หรือข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์เอ็มเจเอ็น ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เอ็มเจเอ็นมีอิสระที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดภายในองค์กร การวิจัยภายในองค์กร หรือการบริการลูกค้า โดยเป็นดุลยพินิจของเอ็มเจเอ็นแต่เพียงผู้เดียว การที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าท่านเข้าใจและยอมรับว่าเอ็มเจเอ็นไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งมิได้มีการสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ขึ้นระหว่างท่านกับเอ็มเจเอ็น อันเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว


การใช้คุกกี้

เราจะจัดเก็บข้อมูลบางอย่างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้เทคนิคที่เบราว์เซอร์ของท่านสนับสนุนซึ่งเรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหาของท่าน และจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หรือการหลีกเลี่ยงการสอบถามข้อมูลเดิมเมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

เพื่อปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุกกี้ โปรดดูตัวเลือกที่มีอยู่ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดหรือจำกัดการใช้งานของคุกกี้ เพจบางเพจบนเว็บไซต์ของเราอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง


การลงชื่อเข้าใช้งานแม่ข่ายเว็บและที่อยู่ไอพี (Web Server Logging and IP Addresses)

ไม่ว่าจะมีการใช้คุกกี้หรือไม่ เว็บไซต์ของเราจะบันทึกข้อมูลการใช้งาน เช่น เลขที่อยู่ต้นทาง (source address) ที่ทำการเรียกหน้าเพจ (page request) (เช่น ที่อยู่ไอพีของท่าน ชื่อโดเมน) วันและเวลาที่ทำการเรียกหน้าเพจ เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของเรา (referring website) (ถ้ามี) และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ใน URL (เช่น เงื่อนไขการค้น) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม และการพิจารณาว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราชื่นชอบการใช้งานในส่วนใดของเว็บไซต์ (เช่น โดยการพิจารณาจากจำนวนการเข้าเยี่ยมชมส่วนนั้น ๆ ของเว็บไซต์) ข้อมูลนี้จัดเก็บอยู่ในแฟ้มบันทึกการใช้งาน (log files) และถูกใช้โดยเอ็มจีเอ็นเพื่อการรายงานทางสถิติ เราขอยืนยันว่าเราไม่สามารถระบุตัวบุคคลโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะพิจารณาเป็นรายข้อมูลหรือโดยรวม


การรักษาความปลอดภัย

เราใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อดำรงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา และที่เราใช้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกเหนือไปจากการป้องกันทางเทคนิค เรายังใช้การควบคุมทางกายภาพและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากบุคคลที่อาจพยายามหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือสกัดกั้นการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แสดงว่าท่านตกลงยอมรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราตามที่ระบุข้างต้น


การโอนการควบคุม

บางกรณีเราอาจตัดสินใจปรับโครงสร้างหรือเลิกธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของเรา โดยเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยการขาย การเลิกกิจการบางส่วน การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการโอนโดยวิธีการอื่น ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปัน ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ หรือมอบหรือจัดหาให้โดยวิธีการอื่นโดยเราหรือในนามของเรา ให้แก่คู่สัญญาหรือบุคคลที่อาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมนั้น และโดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ในกรณีดังกล่าว ท่านเข้าใจและให้ความยินยอมต่อการแบ่งปัน การขาย การโอน การให้เช่า หรือการมอบดังกล่าว และเราจะจัดให้มีการขอการรับรองเป็นหนังสือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม


การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ เราอาจมีความจำที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลอื่น ๆ หรือกฎหมาย เอ็มเจเอ็นจะให้ความร่วมมือในการตอบรับการร้องขอดังกล่าว โดยเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการกำกับดูแล และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ร้องขอข้อมูลเข้าใจถึงความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เอ็มเจเอ็นมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยทำการปรับปรุงประกาศนี้ ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไป

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เอ็มเจเอ็น เว็บไซต์เอ็มเจเอ็นจัดให้มีลิ้งค์ต่าง ๆ เพื่อ ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่ถูกใช้บังคับสำหรับกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เพราะฉะนั้น ก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โปรดพิจารณาข้อความการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีการใช้และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร


การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์สำหรับเด็ก

เอ็มเจเอ็นมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก เอ็มเจเอ็นไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ได้ทราบถึงและ/หรือไม่ได้ให้ความยินยอม บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นสามารถติดต่อเรา


คำถาม

ถ้าท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในด้านอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่

มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ (02) 035 1365 หรือหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี 1800-019100 อีเมล contact@enfababy.com