นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
ของมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย)นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด [Enfa A + Genius Baby]
วันที่มีผลบังคับ: 1 มกราคม 2558


ทางเลือกของท่านสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทางเลือกของท่านสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

[Enfa A + Genius Baby] อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถควบคุมวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากกิจกรรมทางออนไลน์ของตน ทางเลือกในการ "ยกเลิก" การเก็บรวมรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อธิบายไว้ในส่วนดังต่อไปนี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน


วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเข้าใจดีว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สุขภาพของท่านและการดูแลรักษาสุขภาพของท่านเป็นข้อมูลซึ่งมีความสำคัญ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในส่วน "การโอนการควบคุม" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งท่านอาจให้ไว้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะยื่นข้อมูลหรือใช้เว็บไซต์นี้ ด้วยการยื่นข้อมูลหรือการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าท่านเข้าใจและตกลงตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลซึ่งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้โดยสมัครใจ

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ในหลาย ๆ ส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านคือใครหรือไม่ต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แก่เรา บางพื้นที่ในเว็บไซต์ของเราอนุญาตให้ท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามปัญหาหรือแสดงความเห็นได้ เมื่อท่านติดต่อกับเราและร้องขอคำตอบ เราจะขอชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไรก่อนที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจากท่าน ถ้าท่านแจ้งต่อเราว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการติดต่อกับท่านอีกอันนอกเหนือไปจากการดำเนินการตามการร้องขอของท่าน เราจะเคารพความต้องการของท่าน บางพื้นที่ในเว็บไซต์นี้อาจกำหนดให้ท่านต้องยื่นข้อมูลเพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหา คุณสมบัติการใช้งาน เครื่องมือแบบตอบโต้ได้ หรือบริการเฉพาะบางอย่าง หรือเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในการสร้างบัญชีออนไลน์หรือการสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล เราอาจขอชื่อและข้อมูลการติดต่อ และในบางครั้งเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองการร้องขอจากท่านได้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ เมื่อท่านเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในลักษณะตอบโต้ได้บางอย่าง เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอได้เสมอ แต่เมื่อท่านเลือกเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการข้อมูลนั้นได้


การใช้ การเปิดเผยและการลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งท่านให้โดยสมัครใจ

เราอาจปรับแต่งและปรับปรุงให้เว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเฉพาะรายโดยเราอาจร้องขอให้ท่านเลือกตอบคำถามในการสำรวจเป็นครั้งคราวเพื่อการสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวของท่านในฐานะลูกค้าของเรา ถ้าท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ท่านอาจพบว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับแต่งเป็นการเฉพาะโดยอ้างอิงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราเชื่อว่าท่านอาจมีความสนใจ โดยพิจารณาจากการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาของท่านและข้อมูลที่ท่านเคยให้แก่เรา ถ้าท่านให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ อาทิ ระดับการศึกษาหรือข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือทารกหรือบุตรของท่าน ท่านตกลงว่าเราอาจติดต่อท่านโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าท่านอาจมีความสนใจ เว้นแต่ท่านจะยกเลิกบริการนี้ด้วยการติดต่อเราตามที่ระบุในส่วน "คำถาม" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านสมัครเข้าโครงการของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาโครงการและเป็นผู้ให้บริการที่ท่านอาจมีความสนใจ หรือเพื่อการประมวลผลข้อมูล การจัดส่งทางไปรษณีย์ และ/หรือการจัดส่งทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน แห่งอื่น ๆ ซึ่งอาจเชิญให้ท่านเข้าร่วมโครงการของบริษัทเหล่านั้นด้วย บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในส่วน "การโอนการควบคุม" เพื่อช่วยในการให้บริการของเรา เราจะให้ข้อมูลแก่บริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานเพื่อเราเป็นครั้งคราว โดยเราได้ขอให้บริษัทเหล่านี้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และห้ามมิให้บริษัทเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากการให้บริการเพื่อเรา นอกจากนี้ ตามที่ระบุไว้ในส่วน "การโอนการควบคุม" เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านกับบุคคลที่เป็นหรืออาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมที่มุ่งหมายไว้ ในกรณีที่เราตัดสินใจจะปรับโครงสร้างหรือขายธุรกิจหรือสายการดำเนินธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือบอกกล่าวท่านอีก ในกรณีดังกล่าว เราจะขอการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่านไว้จนกระทั่งท่านขอให้เราลบข้อมูลนั้น หรือจนกระทั่งข้อมูลนั้นได้ถูกลบออกไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บบันทึกของเรา


การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ ท่านอาจแจ้งต่อเราว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการติดต่อสำหรับการทำการตลาดอีก และเราจะเคารพความต้องการของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงตัวเลือกที่เกี่ยวกับการทำการตลาดได้ผ่านทางคำแนะนำการยกเลิกบริการที่ตอนท้ายของอีเมลใด ๆ ซึ่งส่งมาจากเราได้ หรือผ่านทางฟังก์ชัน "การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล" (Profile Update) ถ้าท่านได้ลงทะเบียนเว็บไซต์ไว้


เว้นแต่ตามที่อาจถูกจำกัดไว้ในส่วน "ข้อกำหนดตามกฎระเบียบ" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่าน หรือยกเลิกการรับไปรษณีย์จากเราและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจเคยร้องขอไว้ด้วยการติดต่อเราทางที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในส่วน "คำถาม" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น คำถาม ความเห็น แนวความคิดหรือข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ท่านพึงตระหนักว่าบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด มีอิสระที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายในองค์กร การวิจัยภายในองค์กร หรือการบริการลูกค้า โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด แต่ผู้เดียว ด้วยการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด แสดงว่าท่านเข้าใจและตกลงว่าไม่ได้มีการก่อความสัมพันธ์ใด ๆ ขึ้นระหว่างบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด และท่าน และบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวต่อท่าน


การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน

เราเก็บข้อมูลบางอย่างไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้เทคนิคที่เบราว์เซอร์ของท่านสนับสนุน ซึ่งเรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การช่วยเหลือท่านในการลงชื่อเข้าใช้งาน (เช่น การจดจำรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ถ้าท่านได้สมัครหรือลงทะเบียนไว้) การจดจำการตั้งค่าการใช้งาน (user preferences) บางอย่างของท่าน (ถ้าได้เลือกไว้) และการช่วยให้เราเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น ในบางกรณี ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามความสนใจของท่าน หรือช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการสอบถามข้อมูลเดิมเมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีก เพื่อยกเลิกหรือจำกัดการใช้คุกกี้ โปรดอ้างอิงตัวเลือกที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่านให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านทำการยกเลิกหรือจำกัดดังกล่าว เว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่สมบูรณ์ในบางหน้า


นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึง AddThis ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อบางอย่างเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการซึ่งน่าจะเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นของท่าน โดยทั่วไป บริษัทเหล่านี้จะใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอน (third party web beacon) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เว็บบีคอนคือแท็กภาพหรือพิกเซล (clear image or pixel tag) ในรูปของไฟล์กราฟิก GIF (Graphics Interchange Format) ซึ่งเรา (และบริษัทอื่น ๆ) วางไว้บนหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้บริษัทที่ให้บริการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทที่ให้บริการวัดข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์การรณรงค์โฆษณาและรูปแบบการใช้งานโดยทั่วไปของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา


ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งโฆษณาแบบมุ่งเป้าท่านอาจยกเลิกบริการนั้นได้ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของAddThis แล้วคลิกที่ปุ่ม "Opt-Out" ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาที่อิงตามพฤติกรรมนี้ และยกเลิกการโฆษณาแบบมุ่งเป้าซึ่งส่งมาจากเครือข่ายโฆษณาต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์Network Advertising Initiative


การลงชื่อเข้าใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ และที่อยู่ไอพี

ไม่ว่าจะมีการใช้คุกกี้หรือไม่ก็ตามเว็บไซต์ของเรามีการติดตามข้อมูลการใช้งานอยู่เสมอ เช่น ที่อยู่ต้นทางที่มีการเรียกดูหน้าเว็บไซต์ (เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่านชื่อโดเมน) วันและเวลาที่เรียกดูหน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่อ้างอิงมายังเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) และค่าตัวแปรอื่น ๆ ใน URL (เช่น เกณฑ์การสืบค้นข้อมูล) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจเว็บไซต์ของเราในด้านใด (เช่น โดยพิจารณาจากจำนวนการเยี่ยมชมพื้นที่เหล่านั้น) ข้อมูลนี้จัดเก็บอยู่ในแฟ้มบันทึกการใช้งาน และถูกใช้โดยบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการรายงานทางสถิติ


ความปลอดภัย

เราใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งมีการเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และนำมาใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากการป้องกันทางเทคนิค เรายังใช้การควบคุมและขั้นตอนทางกายภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากบุคคลซึ่งอาจจะพยายามหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือดักการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของท่าน แสดงว่าท่านยอมรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราดังที่กล่าวมาข้างต้น


การโอนการควบคุม

อาจมีกรณีที่เราตัดสินใจปรับโครงสร้างหรือขายธุรกิจหรือสายการดำเนินธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของเรา ด้วยการขาย การจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการหรือการโอนโดยวิธีการอื่นใด ในกรณีเหล่านี้ อาจมีการแบ่งปัน การขาย การโอน การให้เช่า การให้อนุญาตใช้สิทธิหรือการให้หรือการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าโดยเราหรือในนามของเรา แก่บุคคลที่เป็นหรืออาจเป็นคู่สัญญาของธุรกรรมที่มุ่งหมายไว้ หรือโดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มุ่งหมายไว้ (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือบอกกล่าวท่านอีก) ในกรณีดังกล่าว เราจะขอการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม


ข้อกำหนดตามกฎระเบียบ

ถ้าท่านติดต่อเราโดยเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ในการยื่นรายงานต่อคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือตามที่จำเป็นตามกฎหมายหรือการตรวจสอบของรัฐ อีกทั้งเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ของท่านเพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งของเรา ท่านเข้าใจว่าเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามการร้องขอของท่านที่ให้แก้ไขหรือลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริโภคได้ให้แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องกับยาหรือเครื่องมือแพทย์


การบังคับใช้กฎหมาย

ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เราอาจมีความจำเป็นโดยคำสั่งศาลหรือกระบวนการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ หรืออาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามการร้องขอดังกล่าวตามขั้นตอนการกำกับดูแลหรือขั้นตอนทางกฎหมาย และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องขอข้อมูลเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อันเกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่ตนได้รับ


นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง

เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีตัวเชื่อมโยง (ลิงก์) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุในนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น ก่อนที่ท่านจะใช้เว็บไซต์ใดที่มีการเชื่อมโยงถึง โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นั้นเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะการใช้และการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นั้น


ความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์สำหรับเด็ก

เรามีพันธะสัญญาที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราไม่มีความมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าเด็กได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้แก่เรา บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กอาจติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน "คำถาม" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ เราจะไม่ทำการติดต่อกับบุคคลใดที่ระบุได้ว่าเป็นเด็กตามข้อมูลที่ให้แก่เรา


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ท่านต้องผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเรา


คำถาม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือความเป็นส่วนตัวในด้านอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อ
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 388 เอ็กซ์เช้นจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-035-1365 ในระหว่างเวลาทำการ 8.30 น. - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดราชการ อีเมล [contact@enfababy.com]